Методичне об’єднання класних керівниківПроблема, над якою працює  МО класних керівників:
«Формування громадянина-патріота, через систему цінностей родинного виховання»


Проблема, над якою працює  школа:


«Створення ситуації успіху, як вагомого фактору розвитку обдарованості учнів»


Орієнтовні задачі та напрямки виховної роботи
 1. Організація класного колективу. Продовжити роботу по створенню згуртованого та працездатного колективу.
 2. Сприяти тому, щоб зміст та форми колективної творчої діяльності допомагали кожному знайти себе, самовизначитися.
 3. Сприяти визначенню сенсу життя, розвитку внутрішньої свободи, почуття власної гідності, самоповаги.
 4. Забезпечити виховання позитивних рис характеру: доброта, скромність, правдивість, повага до старших, дбайливість, організованість, старанність, рішучість, сміливість тощо.
 5. Виховання здатності до самоаналізу, самооцінки, вміння використовувати досвід самовиховання.
 6. Виховувати демократичну культуру поведінки, повагу до інших, толерантність, здатність відстоювати власну думку, не піддаватись чужому впливу.
 7. Виховувати правову культуру, повагу до законів та впевненість у необхідності суворого їх дотримання, непримиренність до протиправної поведінки.
 8. Навчити учнів відповідно до норм права діяти в типових життєвих ситуаціях, виконуючи різні соціальні ролі.
 9. Сприяти пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права, виховання потреби співвідносити свою поведінку з вимогами законів української держави.
 10. Виховувати позитивне ставлення до праці.
 11. Формувати вміння розумно планувати та організовувати свій час.
 12. Готувати учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у житті.
 13. Сприяти вихованню здорового способу життя, запобіганню шкідливих звичок
 14. Сприяти вихованню високої моральності у взаємовідносинах хлопців та дівчат, тендерної чутливості. Знайомство з чинним законодавством про шлюб та сім'ю.
 15. Залучення до духовної культури, скарбів української та світової культури.
 16. Сприяти розвитку організаційних вмінь та навичок, залучення до суспільно корисної праці.
 17. Виявляти творчі здібності учнів та сприяти їх розвитку.
 18. Виховання майбутнього захисника Вітчизни.

І. Вступ

Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі - новий вчитель,який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання», посилаючись на відомі слова А.С.Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань,педагогічних навичок і вмінь, занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці.Методичне об’єднання класних керівників  ― одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів.Методичне об’єднання класних керівників Світловодської СЗШ № 3 І – ІІІ ст. виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. В минулому навчальному році до складу методоб’єднання входило 19  класних керівників.Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.   Головні зусилля методоб’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні  у виховну роботу школи  по Основним орієнтирам виховання учнів 1 – 11 класів, яка передбачає реалізацію таких напрямів виховання:
 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 
 •  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ
 •   ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І  МИСТЕЦТВА
 •  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
 а також підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально - психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.  Під час роботи методоб’єднання основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань:Підвищення  практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;забезпечення системності в роботі, майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду; Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять : а) гурткова робота та робота за інтересами; б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування  учня в школі та поза нею;   в) взаємини з батьками;  г) проведення виховних  бесід, класних годин, екскурсій ,походів.Слід відмітити позитивні результати виховної роботи з учнівським колективом наступних  класоводів та  класних керівників: Мотуз Н.М., Бурбика Л.І. Пазаненко Н.І.Однією з форм роботи методоб’єднання класних керівників є взаємовідвідування виховних годин з подальшим їх обговоренням. В 2014 – 2015  навчальному році педагоги нашої школи були присутні на відкритих виховних година таких вчителів:Єрмолаєва В. В «Козацькими стежками»Крусір О. В. «А дружити треба вміти»Мотуз Н. М.  «Свято дружби»Бурбика Л. І. «Книга вчить, як на світі жить»Каблашова Д. В. «Будь чесним і правдивим»Зубкова Н. Ф. «Перші весняні квіти, дарую неньці дорогій»Пазаненко Н. І. «Мужність і відвага крізь покоління»Ковпак В.С. «Людина починається з добра»Кузьменко А. П. «І синє небо, і жовте колосся…»Чумак О. В. «Ми козацького роду, нам немає переводу»Левашова О. М. «Мамо, простили до сонця рушники»Головко С. О. «Відкрий для себе Україну»Пономаренко Я. А. «Вони загинули за Україну»Іоненко О. П. «Шануймо матінку свою»Ковтун С. М. «Матусю рідненьку вітаю зі святом»Мішакова Л. М «Кожна професія важлива»У 2016 – 2017 навчальному році методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Головним завданням у роботі методоб’єднання класних керівників є:Удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі;Допомога класним керівникам в оволодінні новими педагогічними технологіями виховного процесу; Підвищенням творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів; Надання практичної допомоги класним керівникам в організації виховної роботи. Виховний процес у школі передбачає тісний взаємозв’язок класних керівників з батьками у вихованні громадянина-патріота. Тому проблемним питанням в 2016 – 2017 навчальному році буде:
«Формування громадянина-патріота через систему цінностей родинного виховання»

ІІ. Інформація про членів
методичного об’єднання класних
керівників
Ковтун Світлана Миколаївна
Класний керівник 1 – А класу
Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої  категорії»«Старший вчитель»
Стаж: загальний  32 років ;  в СЗШ №3 – 12  років
Кредо: «Головне – навчити дітей мислити»

Арістарова Наталія Юріївна


Класний керівник 1 – Б класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  першої  категорії»Стаж: загальний 12  років ;  в СЗШ №3 –      рік Кредо: «Учитель - це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком - таку мелодію й почує..»


Крусір Ольга Василівна

Класний керівник 2 – А класу
Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст  друга  категорії»Стаж: загальний 12років ;  в СЗШ №3 – 12роківКредо: «Навчаючись - учись, навчаючись - твори, у процесі творчості - навчай»


Бурбика Лариса Іванівна

Класний керівник 2 – Б класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої  категорії»Стаж: загальний 27 років ;  в СЗШ №3 – 27 роківКредо: «Головний вихователь – життя, основний вихователь – родина, справа вчителя – пов’язати перше з другим і додати щось від себе»Зубкова Ніна Федорівна

Класний керівник 3 – А класу

Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст  першої
Стаж: загальний 15 років ;  в СЗШ №3 – 6 років
Кредо: «Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як учням віддаєш усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти.»
 категорії»Мотуз Наталія Миколаївна

Класний керівник 3 – Б класу

Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої   
категорії»«Старший вчитель»Стаж: загальний  25  років ;  в СЗШ №3 – 15  роківКредо: «Головне – навчити дітей мислити» Б.Брехт

Каблашова Діана Вікторівна

Класний керівник 4 класу

Кваліфікаційна категорія«Молодший спеціаліст»Стаж: загальний 2 рік ;  в СЗШ №3 – 2 рікКредо: «Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності» В.О.Сухомлинський

Трофименко Аліса Михайлівна

Класний керівник 5 - А класу

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст » Стаж: загальний  6  років ;  в СЗШ №3 – 6 років Кредо: « Справжній вчитель ніколи не забуває, що він і сам був дитиною.»
Єрмолаєва Віра Василівна


Класний керівник 5 - Б класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  першої   категорії»Стаж: загальний  15  років ;  в СЗШ №3 – 15 роківКредо: «Виховувати – це насамперед знати дитину, а щоб знати, треба постійно бачити, вивчати»
Кузьменко Анна Павлівна


Класний керівник 6 – А класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  другої  категорії»Стаж: загальний  6  років ;  в СЗШ №3 – 6  роківКредо: «Дорогу знає той, хто йде »


 ГлушкоАліна Іванівна

Класний керівник 6 – Б класу

Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст»Стаж: загальний    8  років ;  в СЗШ №3 –    1    рок
Кредо: «До учнів із знаннями, з учнями - до знань»
Левашова Олеся Миколаївна


Класний керівник 7 – А класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  другої   категорії»Стаж: загальний  10  років ;  в СЗШ №3 –  7  роківКредо: «Сила уяви важливіше знань »Чумак Олена Валеріївна

Класний керівник 7 – Б класу

Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст  першої  категорії»Стаж: загальний   14 років ;  в СЗШ №3 – 11  роківКредо: «Не так важливе здобуття знань, як розвиток мислення та здібностей » М. Лаус
Пономаренко Яна Анатоліївна


Класний керівник 8 – А класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої  категорії»Стаж: загальний  21  років ;  в СЗШ №3 – 20 роківКредо: «Головне -  навчити дітей мислити » Б. Брехт

Головко Сергій Олександрович


Класний керівник 8 – Б класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  першої  категорії»Стаж: загальний  14  років ;  в СЗШ №3 – 14 роківКредо: «Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява»


Пазаненко Наталія Ігорівна


Класний керівник 9 – А класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої  категорії»«Старший вчитель»Стаж: загальний  30  років ;  в СЗШ №3 – 30 роківКредо: «Роби свою справу і пізнаєш самого себе»Ковпак Віра Сергіївна


Класний керівник 9 – Б класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст»Стаж: загальний  2  років ;  в СЗШ №3 – 2 роківКредо: «Зань ніколи не буває багато, а вчитися ніколи не пізно»


Головатенко Тетяна Борисівна


Класний керівник 10 класуКваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої   категорії»Стаж: загальний  38  років ;  в СЗШ №3 – 20 роківКредо: «Навчай виховуючи»

Красношапка Олександр Миколайович

Класний керівник 11 класу

Кваліфікаційна категорія«Спеціаліст  вищої   категорії»Стаж: загальний  36  років ;  в СЗШ №3 – 29 роківКредо: «Зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості»
ІІІ. Заходи щодо підвищення кваліфікації класних  керівників


З метою підвищення кваліфікації класних керівників, сприяння поширення і впровадження у практику кращого досвіду класних керівників здійснити такі заходи:

 1. Провести методичний тиждень.
― березень, 2017 р.,
Зубкова Н. Ф.
 1. Творчі звіти класних керівників, які атестуються.
― лютий 2017 р., класні керівники, що атестуються
 1. Оформлення методичного кутка з виховної роботи
― жовтень – листопад 2016 р.,
    Зубкова Н. Ф.  
 1. На засіданнях методичного об’єднання систематично ознайомлювати з новинками методичної літератури, періодичними виданнями.
― систематично,
Зубкова Н. Ф.
 1. Кожному класному керівнику працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.
― систематично, класні керівники


ІV. Вивчення, узагальнення


і впровадження в практику

передового досвіду 1. Вивчити та впроваджувати в практику роботу класних керівників:

Зубкова Н. Ф.  ― «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Розвиток і саморозвиток творчої особистості»


 1. Відвідування виховних класних годин, позакласних заходів у досвідчених класних керівників.


V. Робота з новопризначеними

класними керівниками

Новопризначений класний керівник:
Глушко Аліна Іванівна
Криницька Н. В. (наставник)
Ковпак Віра Сергіївна
Пазаненко Н. І. (наставник)
Трофименко Аліса Михайлівна
Єрмолаєва В. В. (наставник)
Каблашова Діана Вікторівна
                                       Ковтун С. М. (наставник)
Заплановані заходи
Термін
1.
Лекція : « Система  планування виховної роботи»
Обмін досвідом: « Планування виховної роботи з класним колективом»
Практикум : « Складання плану виховної роботи на I семестр».
вересень
2.
Бесіда: « Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом»
Практичні поради: « Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу»
Практикум « Відвідування та обговорення годин спілкування у 3 класі»
жовтень
3
Практичні поради: « Вивчення особистості школярів»
Практикум : « Конструювання години спілкування»
Обмін досвідом : « Відвідування та обговорення годин спілкування у 5 та 9 класах »
листопад
4.
Практичні поради психолога: « Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі»
Робота в шкільному методичному кабінеті: « Ознайомлення з науково – методичною літературою»
грудень
5.
Практикум: « Складання плану виховної роботи на II  семестр»
Бесіда: « Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин».
січень
6.
Бесіда: « Організація учнівського самоврядування».
лютий
7.
Практичні поради психолога : « Методика вивчення сім`ї, умови виховання дітей».
Практичні поради: « Організація роботи з активом батьків»
березень
8.
Бесіда: « Планування й організація роботи з батьками».
Робота в шкільному методичному кабінеті: « ознайомлення з новинками педагогічної літератури»
Ділова гра : « Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності»
квітень
9
Творчі звіти « Мої перші педагогічні знахідки»
травень

VІ. Заходи щодо вивчення
стану роботи
класних керівників

З метою вивчення стану виховної роботи в класних  
колективах будуть здійсненні такі заходи:

 1. Організація взаємовідвідування класних керівників виховних годин.
                                              ― протягом року, класні керівники


 1. Організація виховного процесу з правового виховання в 5 – 11 класах.
― березень 2017р.,
Зубкова Н. Ф.


 1. Методи і форми виховної роботи, які найбільш позитивно вплинули на формування в учнів свідомої дисципліни і відповідального ставлення до навчання.

― квітень 2017р.,
Зубкова Н. Ф.VІІ. Організація самоосвіти

класних керівників


№ п/п
ПІБ класного керівника
Проблема, над якою працює
1.
Крусір Ольга Василівна
Формування творчої індивідуальної особистості школяра; виховання свідомого громадянина
2.
Бурбика Лариса Іванівна
Створення сприятливих умов для формування морально-етичних якостей молодих школярів; організація дружнього колективу
3.
Зубкова Ніна Федорівна
Формування системи життєвих цінностей, відповідальної поведінки та національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
4.
Мотуз Наталія Миколаївна
Створення ситуації успіху, як вагомого фактору у розвитку обдарованості учнів в умовах початкової школи
5.
Каблашова Діана Вікторівна
Формування основ культури спілкування й побудови  міжособистісних  взаємин
6.
Ковтун Світлана Миколаївна
Розвиток творчого потенціалу школярів
7.
Арістарова Наталія Юріївна  
Створення сприятливих умов для формування взаємоособистісних відносин та самореалізації учня  в соціумі, як громадянина
8.
Кузьменко Анна Павлівна
Виховання громадянських та патріотичних якостей особистості
9.
Глушко Аліна Іванівна
Формування позитивних якостей особистості. Відповідального ставлення до виконання обов’язків. Уміння діяти, поєднуючи власні інтереси з інтересами суспільства.
10.
Левашова Олеся Миколаївна
Формування особистості через морально-естетичне виховання
11.
Чумак Олена Валеріївна
Формування духовної на національної цінності
12.
Пономаренко Яна Янатоліївна
Формування свідомого ставлення до навчання і виховання
13.
Головко Сергій Олександрович
Почуття цінності у духовному розвитку особистості
14.
Пазаненко Наталя Ігорівна
Розвиток особистості,  здатної до самореалізації
15.
Ковпак Віра Сергіївна
Формування активної життєвої позиції та здорового способу життя, виховання патріотизму.
16.
Головатенко Тетяна Борисівна
Роль морально-етичного і художньо естетичного виховання для створення ситуації  успіху розвитку  учня.  
17.
Трофименко Аліса Михайлівна
Формування творчої індивідуальної особистості школяра; виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини
18.
Єрмалаєва Віра Василівна
Виховання національно-свідомих громадян України
19.
Красношапка Олександр Миколайович
Патріот починається з сім’ї, школи. Виховання активної громадської позиції, шляхом залучення до шкільної роботи

VІІІ. Тематика засідань
методичного об’єднання
класних керівників

І засідання                  Серпень

Тема: «Методичне забезпечення організованого
початку 2016 – 2017н.р.»

ЗМІСТ
Відповідальні
1.
Про результати виховної роботи у 2015 – 2016 навчальному році.
Голова МО
2.
Визначення основних напрямків методичної роботи на 2016 – 2017 н.р.
Голова МО
3.
Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.
Голова МО
4.
Схема аналізу виховної роботи класного керівника.
Планування виховної роботи з класом.
Голова МО
5.
Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами
Голова МО
6.
Вступний інструктаж,
Інструктаж з ОП та БЖ (чергування в класі і по школі)
ЗДВР Криницька Н. В.
7.
Орієнтовна тематика  проведення бесід з попередження дитячого травматизму  та збереження життя і здоров’я дітей на 2016-2017 навчальний рік
ЗДВР Криницька Н. В.
ЗАВДАННЯ:

1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів
2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.
класні керівники 1-11 класів
ІІ засідання              Грудень

Тема: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи»

ЗМІСТ
Відповідальні
1.
Доповідь на тему: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи»
Голова МО
Зубкова Н.  Ф.
2.
Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями.  Досвід роботи
Пономаренко Я. А.
Пазаненко Н. І.
Головко С.О
3.
Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів
Голова МО
Зубкова Н.  Ф.
4.
Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.
Схема організації роботи класного керівника з класом з даного питання.
Практичний психолог

5.
Практичне заняття.
Відкрита виховна година у 9 – А класі
Пазаненко Н. Ю.
ЗАВДАННЯ:

Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід ( екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо).
класні керівники 1-11 класів

ІІІ засідання             Березень

Тема: «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки»

ЗМІСТ
Відповідальні
1.
Доповідь на тему: «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки»
Голова МО
Зубкова Н. Ф.
2.
Народні обряди та свята витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній роботі.
Обмін досвідом класних керівників
Зубкова Н. Ф.
Крусір О.В.
Левашова О. М.
3.
Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних заходів. Участь класних колективів в оглядах,  конкурсах, виставках малюнків та декоративно – прикладного мистецтва, святах.
Класні
керівники
4.
Активізація науково – краєзнавчої роботи з учнями з метою поповнення новими матеріалами та експонатами музейного кутка. Екскурсії в музеї, відвідування  виставок.
Єрмолаєва В. В.
5.
Практичне заняття.
Відкрита виховна година у 10  класі
Головатенко Т. Б.
ЗАВДАННЯ:

Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.
класні керівники 1-11 класів


ІV засідання                      Травень

Тема: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів»

ЗМІСТ
Відповідальні
1.
Доповідь на тему: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів»
Голова МО
Зубкова Н. Ф.
2.
Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування. Обмін досвідом класних керівників
Мотуз Н. М.
Бурбика Л. І.
Трофименко А. М.
3.
Про результати контролю за якістю проведення виховних годин.
Голова МО
Зубкова Н. Ф.
4.
Аналіз роботи МО класних керівників за 2016 – 2017 н.р.
Голова МО
Зубкова Н. Ф.
ЗАВДАННЯ:

Пропозиції класних керівників  щодо планування виховної роботи на 2017 – 2018 н. р.
класні керівники 1-11 класів

Положення про методичне об’єднання класних керівників

Методичне об'єднання класних керівників — це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним npoцecoмJ який координує науково-методичну та організаційну родоту класних керівників.
Основні завдання методичного об'єднання класних керівників
 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.
 2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів.
 3. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.
 4. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.
 5. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 6. Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних колективів.
Функції методичного об'єднання класних керівників

Методичне об'єднання класних керівників:
 • Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.
 • Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
 • Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.
 • Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
 • Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів з досвіду роботи та атестації класних керівників.
 • Оцінює роботу членів об'єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення кращих класних керівників.
Документація методичного об'єднання класних керівників
 1. Список членів методичного об'єднання.
 2. Річний план роботи методичного об'єднання.
 3. Протоколи засідань методичного об'єднання.
 4. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).
 5. Плани роботи творчих груп.
 6. Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп.
 7. Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в класних колективах і діяльності класних керівників.
 8. Матеріали «методичної скарбнички» класного керівника.
Графік проведення виховних годин
у СЗШ №3 на 2016/2017 н.р.
Клас
ПІІП
класного керівника
День
Час
Кабінет
1
1-А
Ковтун Світлана Миколаївна
п'ятниця
5 урок
9
2
1-Б
Арістарова Наталія Юріївна
п'ятниця
5 урок
2
3
2-А
Крусір Ольга Василівна
п'ятниця
5 урок
1
4
2-Б
Бурбика Лариса Іванівна
п'ятниця
5 урок
3
5
3
Зубкова Ніна Федорівна
п'ятниця
5 урок
4
6
4-А
Мотуз Наталія Миколаївна
п'ятниця
5 урок
6
7
4-Б
Каблашова Діана Вікторівна
п'ятниця
6 урок
5
8
5-А
Трофименко Аліса Михайлівна
п'ятниця
6 урок
26
9
5-Б
Єрмолаєва Віра Василівна
п'ятниця
7 урок
25
10
6-А
Кузьменко Анна Павлівна
п'ятниця
7 урок
12
11
6-Б
Глушко Аліна Іванівна
п'ятниця
7 урок
11
12
7-А
Левашова Олеся Миколаївна
п'ятниця
7 урок
17
13
7-Б
Чумак Олена Валеріївна
п'ятниця
7 урок
27
14
8-А
Пономаренко Яна Анатоліївна
п'ятниця
8 урок
15
15
8-Б
Головко Сергій Олександрович
п'ятниця
8 урок
13
16
9-А
Пазаненко Наталя Ігорівна
п'ятниця
7 урок
16
17
9-Б
Ковпак Віра Сергіївна
п'ятниця
7 урок
24
18
10
Головатенко Тетяна Борисівна
п'ятниця
7 урок
19
19
11
Красношапка Олександр Миколайович
п'ятниця
7 урок
29

«Затверджую»

Директор СЗШ № 3 _____________І. Яблуновська


Графік проведення відкритих виховних заходів
Спеціалізованої загальноосвітньої школи №3
на 2015-2016 н. р.
Дата
ПІІП
класного керівника
Клас
Тема
виховного заходу
Лютий
Ковтун Світлана Миколаївна
1-А
Чарівні слова
Квітень
Арістарова Наталія Юріївна
1-Б
Ми - діти України
Березень
Крусір Ольга Василівна
2-А
Свято для мами
Листопад
Бурбика Лариса Іванівна
2-Б
День добра та червоного ґудзика
Жовтень
Зубкова Ніна Федорівна
3 - А
Козацькому роду нема переводу
Листопад
Мотуз Наталія Миколаївна
3 - Б
Козацькому роду нема переводу
Квітень
Каблашова Діана Вікторівна
4
Світле свято Великодня
Травень
Трофименко Аліса Михайлівна
5-А
Ти усіх святих святіша, ненько
Жовтень
Єрмолаєва Віра Василівна
5-Б
Козацьким стежками
Квітень
Кузьменко Анна Павлівна
6-А
Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс
Березень
Глушко Аліна Іванівна
6-Б
Масляна, Масляна, яка ти красна!
Лютий
Левашова Олеся Миколаївна
7-А
Традиції та звичаї українського народу
Грудень
Чумак Олена Валеріївна
7-Б
3 краю в край Україною ходить святий Миколай
Жовтень
Пономаренко Яна Анатоліївна
8-А
Хвала рукам, що пахнуть хлібом
Січень
Головко Сергій Олександрович
8-Б
Герої Крут - для нащадків взірець
Вересень
Пазаненко Наталя Ігорівна
9-А
Зелена брама - наша гордість - наша рана
Грудень
Ковпак Віра Сергіївна
9-Б
Афганський біль. На соломинці від смерті.
Вересень
Головатенко Тетяна Борисівна
10
Від проголошення Незалежності до нової України
Лютий
Красношапка Олександр Миколайович
11
Солоний Хрещатик


Відомості
про присутніх на засіданнях
 ШМО класних керівників
1 – 11 класів СЗШ №3
у 2016 -2017 навчальному роціП/П
ПІІП
класного керівника
Клас
28.08
22.12


1
Ковтун Світлана Миколаївна
1-А
+
+


2
Арістарова Наталія Юріївна
1-Б
+
+


3
Крусір Ольга Василівна
2-А
+
+


4
Бурбика Лариса Іванівна
2-Б
+
+


5
Зубкова Ніна Федорівна
3 - А
+
+


6
Мотуз Наталія Миколаївна
3 - Б
+
+


7
Каблашова Діана Вікторівна
4
+
+


8
Трофименко Аліса Михайлівна
5-А
+
+


9
Єрмолаєва Віра Василівна
5-Б
+
+


10
Кузьменко Анна Павлівна
6-А
+
+


11
Глушко Аліна Іванівна
6-Б
+
+


12
Левашова Олеся Миколаївна
7-А
+
+


13
Чумак Олена Валеріївна
7-Б
+
+


14
Пономаренко Яна Анатоліївна
8-А
+
+


15
Головко Сергій Олександрович
8-Б
+
+


16
Пазаненко Наталя Ігорівна
9-А
+
+


17
Ковпак Віра Сергіївна
9-Б
+
+


18
Головатенко Тетяна Борисівна
10
+
+


19
Красношапка Олександр Миколайович
11
+
+


20
Криницька  Наталія Василівна
ЗДВР
+
+


Немає коментарів:

Дописати коментар